rss
youtube
facebook
Կրոնագիտական

Մի արժեքավոր աշխատության վերածնունդը (Ն Ադոնցի "Քննություն Մովսես Կաղանկատվեցու" աշխատության ամբողջական տեքստի հրատարակության առթիվ)

Սվազյան Հ.Ս., պատմական գիտությունների դոկտոր