rss
youtube
facebook
ՀՀ օրենքներ

Երեխայի իրավունքների մասին

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
29 մայիuի 1996 թ.

ՀՀ կրոնի գործերով պետական լիազոր մարմինը

«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ»-«ե» ենթակետերի համաձայն կրոնական կազմակերպությունների գրանցման համար փորձագիտական եզրակացություն տալու լիազորությունը ՀՀ կառավարության 2002թ. մարտիի 6-ի N204 որոշումով վերապահվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին: «Հայաստանի Հանարպետության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը սահմանվել է ՀՀ կառավարության 02.05.02թ. N726-Ն որոշմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին

Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի առարկությամբ 2001 թվականի հունիսի 24-ին

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

Uույն oրենքը uահմանում է կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության uկզբունքները եւ կրթության համակարգի կազմակերպական-իրավական ու ֆինանuատնտեuական հիմքերը:
Ստորև տրվում է կրոնական կազմակերպություններին առնչվող սույն օրենքի կարևոր համարվող հատվածները:

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)
10-ը դեկտեմբերի, 1948թ.

 Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք (1-ին մաu)

010.0528.290403
Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին
Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար

Կուսակցությունների մասին

Ընդունված է 2002 թվականի հուլիսի 3-ին 

1  2  3